Termeni, condiții și politicile de confidențialitate

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Operator– statutul arondat în contextul Regulamentului (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de GDPR, prin procesarea datelor cu caracter personal ale unui Utilizator al site-ului. Operator este S.C. AME design 2000 srl, denumită în continuare AME design, având sediul social în str. Dezrobirii nr.123, București, cod poștal 060984, cod unic de înregistrare fiscală RO13039550, ORC J40/4877/2000

Utilizator – persoană fizică, denumită în continuare persoană vizată, care vizitează și se informează de pe site sau folosește formularul nostru de contact prin completarea acestuia cu datele cu caracter personal.

Împuternicit – este o terță parte, împuternicită să proceseze datele cu caracter personal preluate de către Operator, de la persoanele vizate, definire dată în contextul GDPR. Aceștia pot fi, fără a se limita la aceștia, terțe firme care sunt împuternicite să proceseze datele cu caracter personal al persoanelor vizate. curieri, firme care găzduiesc site-ul, etc. Lista cu entitățile împuternicite de către noi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi actualizată permanent și se află aici. Ne asigurăm de fiecare dată ca toți Împuterniciții să respectele reglementările GDPR.

amedesign.ro – denumit în continuare Site, este deservit de către AME design, prin care se prezintă produsele și serviciile oferite publicului.

Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui sistem electronic (hardware și/sau software);

 • conținutul oricărui e-mail trimis persoanei vizate de către Operator, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Operatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de AME design într-o anumită perioadă;

 • date referitoare la Operator.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de GDPR. Conform acestuia, AME design are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este: informarea Utilizatorilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea Produselor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Produselor şi/sau a Serviciilor, de marketing, de informare cu articolele tehnice apărute pe site, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Utilizatorului/Cumpărătorului. Nu prelucrăm în mod conștient datele unei persoane vizate sub 16 ani. Sub nicio formă datele cu caracter personal nu sunt vândute cuiva. Nici nu cedăm datele cu caracter personal altor entități, decât dacă aceștia sunt Împuterniciți de către noi.

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe următoarele temeiuri:

Consimțământul. Pe baza consimțământului explicit furnizat de către Dvs, vă putem trimite noutăți din rubrica ”Vreau să știu!” a magazinului nostru online sau noutăți despre produsele și serviciile noastre, în baza altui consimțământ explicit, pentru această prelucrare specifică. Modalitatea de trimitere a acestor două categorii de informații se face apelând la serviciile unui terț, cu ajutorul cărui serviciu se poate utiliza și opțiunea de dezabonare sau de actualizare a datelor personale pe care ni le-ați furnizat prima dată.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (opțional)

Încheierea sau executarea unui contract. În această situație nu este nevoie de un consimțământ explicit pentru că prelucrarea acestor date este necesară pentru executarea unui contract în care este implicată persoana vizată. Prelucrarea poate fi făcută chiar în perioada premergătoare încheierii contractului, dacă persoana vizată a inițiat o solicitare în acest sens.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (obligatoriu)
 • adresa în format simplu (oraș, stradă + număr) (obligatoriu dacă persoana vizată este parte a contractului și nu o persoană de contact a unei persoane juridice. În acest ultim caz, adresa persoanei vizate nu este colectată).
 • telefon (obligatoriu)

Îndeplinirea unei obligații legale. Prelucrarea acestor date se face chiar fără acordul explicit al persoanelor vizate, pentru a îndeplini o obligație legală a noastră. Un exemplu simplu pentru acest tip de prelucrare este emiterea unei facturi.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (obligatoriu)
 • adresa în format simplu (oraș, stradă + număr) (obligatoriu)
 • telefon (obligatoriu)
Interesul legitim. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către AME design, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal. Un exemplu ar fi pentru situația în care la un moment dat pot fi disponibile soluții noi de rezolvare ale unor probleme cerute de clienți în trecut și care ar putea fi utile acestora. Un alt exemplu ar fi protecția împotriva unor fraude sau atacuri asupra site-urilor noastre, fapt pentru care este înregistrat și IP-ul celor care vizitează site-ul sau ne trimit formulare sau comentarii pe site.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (obligatoriu)
 • telefon (obligatoriu)
 • IP-ul furnizat de server (obligatoriu)

Datele cu caracter personal colectate în baza consimțământului sau a contractelor se stochează în baza noastră de date pentru o perioadă de maxim 10 ani, prelungirea stocării pentru o perioadă limitată de timp și definită putându-se face doar cu acordul persoanei în cauză. Durata de stocare a acestor date poate fi mai mare doar dacă legile în vigoare ne impun acest lucru.

Prin citirea Documentului ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, referitoare la datele Dvs cu caracter personal, respectiv dreptul la:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor;
 • de acces la date;
 • de rectificare a datelor;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor;
 • de a obține restricționarea prelucrării datelor;
 • la portabilitatea datelor;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa societății, în atenția S.C. AME design 2000 S.R.L. sau prin formularul de contact de pe site, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa societății, în atenția S.C. AME design 2000 S.R.L., vă puteți exercită dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentul (UE) 2016/679;

 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, AME design poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și/sau a Serviciilor noastre. Aceste entități vor fi trecute în lista Împuterniciților firmei noastre și actualizate în acest document. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale şi că urmare a unor cereri expres formulate.

Lista entităților împuternicite de AME design să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate:

 

 

 

Politica noastră de utilizare a cookie-urilor o puteți citi aici.

XVI. FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale reieșite din Regulament, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de cincisprezece zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

XVII. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participant se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

Bine ai venit , astăzi este vineri, 22 martie 2019